Generelt

 

1.                  Hvad er vidensamfundet?

2.                  Hvad er viden?

3.                  Hvem eller hvad er det der har viden?

4.                  Hvad er et samfund?

5.                  Er den gængse forståelse af viden tilstrækkelig – er vores vidensforståelse for ensidig naturvidenskabsinspireret?

6.                  Toulmin og Cosmopolis – Humanistisk skepticisme og kropslighed.

7.                  I hvilken forstand er viden en økonomisk resurse i dag, som den muligvis ikke var tidligere?

8.                  Hvilken rolle spiller viden og vidensamfundet i forhold til den såkaldte oplevelsesøkonomi?

9.                  Hvordan skal vi forstå videnskapital eller intellectual capital?

10.               Hvilke karateristiska udviser vidensamfundet?

11.               Hvilke menneskelige faktorer bliver påvirket af den kendsgerning at vi lever i vidensalderen?

12.               Hvordan adskiller vidensalderen sig fra tidligere epoker?

13.               Hvad er der af særlige kendetegn ved vidensamfundet?

14.               Hvilken rolle spiller vidensamfundet i vores selvforståelse?

15.               Spiller vidensamfundet nogen rolle iht. overordnede verdenssyn?

16.               Hvilken rolle spiller viden i vores hverdag?

17.               I hvilen forstand kan vi tale om at viden gennemsyrer vores hverdag?

18.               Hvilken rolle spiller vidensamfundet i forhold til forskellige kulturorganisationer?

19.               Hvilken rolle har vidensamfundet i erhvervslivet?

20.               Hvilke udfordringer stiller vidensamfundet i forhold til vores forhold til børn, ældre og kolleger?

21.               Hvad betyder det for skolevæsnet at vi lever i et vidensamfund?

22.               Hvad betyder det for efter- og videreuddannelse?

23.               Hvad betyder det for vores velvære?

24.               Hvad betyder det eksistentialistisk set?

25.               Hvilken forskel er der på vidensamfund og informations- og kommunikationssamfund?

26.               I hvilken forstand er læring og uddannelse et kerneområde i vidensamfundet?

 

Personligt

 

27.               Hvad betyder det for mig personligt at jeg lever i et såkaldt vidensamfund?

28.               Hvad betyder det for min familie at vi lever i et vidensamfund?

29.               Hvad betyder det for medmenneskeligheden?

30.               Hvad betyder det for indretningen af vores samfund?

31.               Hvad betyder det for folkelige forestillinger om verden?

32.               Hvad betyder det for religion og andre metafysiske fortællinger?

33.               Hvilken rolle spiller religion i vores moderne vidensamfund?

34.               Hvad med den måde vi handler og behandler andre på – etik – i vidensamfundet?

 

Globalisering

35.               Hvad er globalisering?

36.               Hvad er det der er globaliseret?

37.               Er det en bestemt vidensform der ligger til grund for globaliseringen?

38.               I hvilken grad er globaliseringen et resultat af den vestlige fornuftstænking?

39.               Den stereotype vestlige måde at tænke rationalitet på, vil den ikke være med til at underminere menneskets diversitet mht. tanker, måder at være på, værdier og sprog vi trods alt ser pt.?

40.               Hvis vi ser på globaliseringen som en fornuftens bevægelse hen imod den fuldkomne oplysning, så er standardiseringen og ensformigheden uomgængelig. 

 

Færøerne

 

41.               Hvilken roller spiller vidensamfundet på Færøerne?

42.               På hvilken måde kommer vidensamfundet til syne på Færøerne?

43.               Er der særlige faktorer der gør sig gældende på Færøerne mht. vidensamfundet, og de udfordringer det stiller i et lille øsamfund?

44.               Religion er meget synlig på Færøerne – vidensamfund og religion?

45.               Hvilke udfordringer stiller vidensamfundet til færøske virksomheder?

46.               Da det er viden der sælges, hvilken rolle spiller det så at Færøerne ligger midt ude i det atlantiske hav?

47.               Hvad kan vi på Færøerne lære af oplevelsesøkonimien?

48.               Er der potentiale for oplevelsesøkonomien på Færøerne?

 

Bud på hvad et vidensamfund er:

 

-         et samfund som er stærkt præget af viden og videnskab

-         et samfund hvor viden er den primære kilde til udvikling

-         et samfund hvor videnskaberne og deres viden bliver brugt inden alle områderne for menneskelig aktivitet

-         et samfund som bygger på en videnskabelig forståelse af verden

-         et samfund hvor styreformen er underbygget af videnskab

-         et samfund hvis primære indtægtskilde er produkter genererede igennem viden og videnskab

-         et samfund som behandler mennesker som videnskaben ser dem

-         et samfund som bygger på videnskabelige fakta snarere end metafysiske og religiøse overbevisninger

-         et samfund som overholder menneskerettighederne

-         et samfund hvor tanker og ideer er en eftertragtet vare

-         et samfund hvis nuværende udvidklingsstadie ligger efter industri- og informationssamfundet

-         et samfund hvis borgere er højt uddannede – alle kan læse, regne og skrive

-         et samfund hvor videre- og efteruddannelse er højt prioriteret

-         et samfund hvor religion spiller en lille rolle

-         et samfund hvor religion er et personligt anliggende og ikke påvirker styreformens form

-         et samfund hvis infrastruktur, arbejdspladser og xxxxx er stærkt præget at viden og videnskabelige resultater

-         et samfund som er gennemsyret af den bedste videnskabelige viden

-         et samfund hvis levestandard er stærkt præget af vidensrelaterede produkter

-         et samfund som bygger på fornuftsmæssige snarere end folkelige forestillinger

-         et samfund hvor informationer er en vare der distribueres

 

Disse udsagn kan deles ind under disse punkter:

-         Kulturelle faktorer

-         Menneskelige faktorer

-         Samfundsmæssige faktorer

-         Erhvervsmæssige faktorer

-         Metafysiske/religiøse faktorer

 

 

Kriterier for om et samfund er et vidensamfund:

-         Er der faktorer/kriterier for hvor langt et samfund er i vidensamfundet, eller om det overhovedet er et vidensamfund?

-         Er der nogle faktorer der skal være opfyldt for at et samfund kan kaldes vidensamfund?

o       Er det rimeligt at sige, at der må være en betydelig del af aktiviteten i et samfund der relateres til videns erhvervelse, skabelse og spredning? Vi lever i et vidensamfund, fordi vi i dag i større grad end tidligere bruger viden i alle mulige facetter i nutidens samfund.

 

 

_________

 

I hvilken forstand skal vi forstå at viden er frigørende. Bacon, Wilson (Sociobiology, Sammensmæltning). I hvilken forstand kan vi dermed sige, at vi lever i et samfund der forsøger at gøre deres borgere frie? Er der en tanke om frelse heri?